Installere reduksjonsventil

En reduksjonsventil sørger for et jevnt trykk som ikke øker utover kapasiteten til rørledningene. Nye lekkasjesikre rørsystemer tåler mindre trykk enn de gamle kobberrørene, og det er viktig å unngå plutselige økninger i vanntrykk som kan skade rør og installasjoner.

Vann- og avløpsetaten plikter å levere et vanntrykk på minimum 2 bar. Inne i boligen bør trykket i vannrørene ikke være høyere enn 6 bar. Optimalt skal de ligge rundt 4-5 bar. Ved for høyt trykk kan sanitærinstallasjoner ta skade. En trykkreduksjonsventil senker vanntrykket inne i eiendommen.

Forbrukers ansvar

Det er forbruker, og ikke kommunen, som plikter å sørge for at eiendommens sanitæranlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Dette gjelder også nødvendige tekniske installasjoner som sikrer trygg vannleveranse fra den kommunale ledningen.

Vann- og avløpsetaten har ikke ansvar for ulemper eller skader på sanitæranlegg som skyldes høyt trykk i området. Så lenge det leveres et vanntrykk på minimum 2 bar og det varsles ved trykkøkning, har kommunen ikke erstatningansvar for skader på sanitæranlegg.

Er det pålagt med reduksjonsventil?

I Oslo kommunes «Abonnementsbetingelser ved tilknytning til kommunens vann- og avløpsledninger» står det at abonnenten må sørge for installering av reduksjonsventil på vannanlegget dersom vanntrykket inne i bygningen overstiger 6 bar.

Hvis det ikke er installert en reduksjonsventil, kan man risikere skader på innvendige rør og sanitærinstallasjoner fordi det er for høyt trykk. Vann- og avløpsetaten har likevel ikke myndighet til å pålegge den enkelte å installere reduksjonsventil. Dette er en vurdering hver enkelt eier gjør.

Hvis det er flere boenheter som har felles tilknytning til det kommunale nettet, er det kun nødvendig med èn trykkreduksjonsventil. Da blir det rimelig å gå sammen om en installasjon.

Mistenker du dårlig vanntrykk?

Ta kontakt for å måle vanntrykket i boligen din. En rørlegger vil vurdere om du bør installere en reduksjonsventil.